داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروي ضد روماتيسم (نسخه های تک دارویی)

دارو ي ضد رماتيسم (نسخه های تک دارویی)

Allium sativumنسخه شماره 1- داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : سير

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را كه قبلا كوبيده شده باشد روزي سه بار همراه غذا ميل كنيد .

Allium cepa نسخه شماره 2- دارو جهت رفع عوارض روماتيسمي دارو : پياز

مقدر مصرف : 40 تا 80 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق را روزي سه بار همراه غذا ميل كنيد .

نسخه شماره 3- داروي ضد دردهاي روماتيسمي

(Melilotus officinalis ) دارو : اكليل الملك ( ناخنك)

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 4- داروي ضد دردهاي روماتيسمي

(Agropyrum repence )  دارو : مرغ ( شيندان)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 5- داروي ضد دردهاي روماتيسمي

(Fraxinus excelsior ) دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشك

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 6- داروي ضد دردهاي روماتيسمي و نقرسي

(Brassica nigra and alba ) دارو : دانه هاي خردل سياه و سفيد

طرز تهيه و مصرف : از خارج به شكل ضماد و مشمع و محلولهاي ماليدني مصرف كنيد .

نسخه شماره 7-داروي ضد دردهاي روماتيسمي

(Populus nigar ) دارو : پوست و جوانه هاي سپيدر

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 8- داروي ضد دردهاي روماتيسمي

(Matricaria chamomilla ) دارو : تمام گياه بابونه اصلي

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 9 – داروي ضد دردهاي روماتيسمي

( Aesculus hippocastanum ) دارو : شاه بلوط هندي

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

Laurus ) نسخه شماره 9 – داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : برگ و ميوه برگ بو

(nobilis

مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

Ricinus ) نسخه شماره 10 – داروي ضد دردهاي روماتيسمي دارو : ريشه و روغن كرچك

( communis

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

جهت استفاده از روغن كرچك به مقدر كافي از آن روزي چند بار به موضع دردناك ماليده شود .

نسخه شماره 11 – داروي ضد دردهاي روماتيسمي

( Rumex patientia ) دارو : تمام گياه ترشك اسفناجي

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

(Ulmus campestris ) نسخه شماره 12 – داروي ضد دردهاي روماتيسمي

دارو : پوست گياه نارون قرمز

مقددر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 13 – داروي ضد دردهاي روماتيسمي

( Betula alba ) دارو : برگ يا چوب يا پوست ساقه غان ( قان ، توس)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

نسخه شماره 14 – داروي ضد دردهاي روماتيسمي

( Rosmarinus officinalis ) دارو : تمام گياه گلدار اكليل كوهي

مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدر فوق در يك ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بكشد سپس

آنرا صاف كرده روزي سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *