داروهای گیاهیعطارباشی و طب سنتینسخه های گیاهی

داروهاي معالج استسقا و آب آوردن نسوج و اندامها – ورم

نسخه هاي تك دارويي
نسخه شماره 1- داروي معالج آب آوردن انساج
(Betula pendula ) دارو : پوست غان
مقدرمصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم
بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
– نسخه شماره 2
(Asparagus officinalis ) دارو : ريشه ريزوم مارچوبه
مقدر مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم
بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
– نسخه شماره 3
( Sambucus ebulus) ( دارو : ريزوم غليون ( شون
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم
بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
– نسخه شماره 4
(Laurus nobilis L ) دارو : ميوه و برگ بو
مقدر مصرف: 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم
بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
– نسخه شماره 5
(Lactuca virosa ) دارو : سرشاخه هاي كاهوي تلخ
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم
بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
– نسخه شماره 6
(Sambucus racemosa ) دارو : ميوه يا برگ آقطي سرخ
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم
بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
– نسخه شماره 7
(Apium graveolence ) دارو : تمام قسمتهاي كرفس
مقدر مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم
بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .
– نسخه شماره 8
Taraxacum ) ( دارو : ريشه يا تمام گياه گل قاصد ( شير مال ، كاسني زرد
( officinalis
مقدر امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهيه : مقدر فوق را كه قبلا كوبيده شده در يك ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم
بكشد سپس صاف كرده روز سه بار هر بار يك فنجان ميل كنيد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *