نویسنده: hadis.vhd

روانشناسیروانشناسی عمومی

چه دلیلی دارد کارهایی که دوست نداریم را انجام می دهیم؟

دوست ندارید خیلی کارها را انجام دهید اما بعد متوجه می‌شوید که در حال انجام دادنش هستید. مثلا شاید دوست ندارید  تا دیر

Read More